[OpenWrt-Devel] image.mk prepare sets permissions

Maciej Skrzypek maciej.skrzypek at flytronic.pl
Tue Dec 6 06:26:53 EST 2016


Hey all,

I've added one ssh key to image that needs permissions 0600 (and they are in ipk) but I've discovered that final rootfs have 0644 permissions.

Following code (include/image.mk) breaks permissions:

 270 define Image/mkfs/prepare/default
 271     # Use symbolic permissions to avoid clobbering SUID/SGID/sticky bits
 272     - $(FIND) $(TARGET_DIR) -type f -not -perm /0100 -not -name 'ssh_host*' -not -name 'shadow' -print0 | $(XARGS) -0 chmod u+rw,g+r,o+r
 273     - $(FIND) $(TARGET_DIR) -type f -perm /0100 -print0 | $(XARGS) -0 chmod u+rwx,g+rx,o+rx
 274     - $(FIND) $(TARGET_DIR) -type d -print0 | $(XARGS) -0 chmod u+rwx,g+rx,o+rx
 275     $(INSTALL_DIR) $(TARGET_DIR)/tmp $(TARGET_DIR)/overlay
 276     chmod 1777 $(TARGET_DIR)/tmp
 277 endef

I've back tracked this to commit from 2007: 
12c49b6 ("build system cleanup/restructuring as described in http://lists.openwrt.org/pipermail/openwrt-devel/2007-August/001159.html", 2007-08-07)

Does anyone know why this is needed? I think this wrong for many reasons including security.

-- 
Maciej Skrzypek
R&D Engineer
Information Security Officer
maciej.skrzypek at flytronic.pl
+48 697 550 199
Flytronic sp. z o.o.
www.flytronic.pl
tel. +48 32 461 23 50
fax +48 32 461 23 54
ul. Bojkowska 43, 44-100 Gliwice
NIP:969 151 39 93, REGON: 240851769, KRS 0000298330, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
Niniejsza wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata i nie może być ujawniona osobom trzecim. Jeśli nie jest Pan/i zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości bądź osobą przez niego upoważnioną do jej odbioru lub przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, dystrybucja, kopiowanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione. Jeżeli wiadomość dotarła do Pan/i omyłkowo, prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie wiadomości z poczty bez otwierania załączników. Dziękujemy.

This e-mail is intended solely for the addressee(s) and must not be disclosed to third parties. If you are not the addressee of this e-mail or has not been authorized by the addressee to receive or forward this message, we inform that its disclosure, distribution, copying or any other similar action is unlawful. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately by return e-mail. Please then delete the e-mail from your mail box without opening attachments. Thank you.
--

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 801 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.infradead.org/pipermail/openwrt-devel/attachments/20161206/49ea4ad9/attachment.sig>
-------------- next part --------------
_______________________________________________
openwrt-devel mailing list
openwrt-devel at lists.openwrt.org
https://lists.openwrt.org/cgi-bin/mailman/listinfo/openwrt-devel


More information about the openwrt-devel mailing list